Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στην πόλη Mersin της  Τουρκίας (προορισμός- πόλη/χώρα), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης – Erasmus+ με κωδικό ΚΑ2 και τίτλο: «MulticulturalCommunication: BreakingStereotypes», το οποίο συντονίζει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 και  ώρα 11.00 π.μ.. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 11:15. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από τον Κολινδρό μέχρι το σχολείο Memduh Türkoglu Ortaokulu της πόλης Mersin της  Τουρκίας με τη συμμετοχή τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Οδικά εισιτήρια από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού για το Αεροδρόμιο  «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Θεσσαλονίκης και από το Αεροδρόμιο των Αδάνων της Τουρκίας στο σχολείο  Memduh Türkoglu Ortaokulu της πόλης  Mersin της  Τουρκίας στις 15/03/2018, και επιστροφή από το ίδιο σχολείο στο αεροδρόμιο  των Αδάνων και από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού  στις 21/03/2018.

2. Αεροπορικά εισιτήρια από Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Θεσσαλονίκης στο Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης  και από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στο αεροδρόμιο των Αδάνων στις 15/03/2018 με επιστροφή στις 21/03/2018.

3. Διαμονή για το αντίστοιχο διάστημα σε ξενοδοχείο  στην πόλη Mersin, όπου θα διαμένουν οι αποστολές Erasmus+ των Ευρωπαίων Εταίρων.

4. Ταξιδιωτική Ασφάλεια.

  • Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα  ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.
  • Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο  2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας, σε κλειστό φάκελο, από 08/01/2018 -11.00 π.μ. έως 09/01/2018- 11.00 π.μ..Μαζί με την προσφορά του, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραίτητα και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η  τελική συνολική τιμή της προφοράς και ο επιμερισμός της ανά άτομο.
  • Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω  επιμέρους  στάδια:

            1.   Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών

            2.   Έλεγχος

            3.   Αξιολόγηση προσφοράς

            4.   Επιλογή αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού

   β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού

   Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.

  • Επιλογή Αναδόχου

Για  την  αξιολόγηση  των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2) εκπαιδευτικούς, που προτείνονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών. Η  Επιτροπή  έχει  την  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  επιλογής  του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή – μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή και έχοντα νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού  επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και  την  εξέταση  των  ενδεχόμενων  ενστάσεων,  γίνεται  η  τελική επιλογή του  ταξιδιωτικού  γραφείου  και  το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.  Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:

i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής

ii. Η προσφερόμενη ασφάλεια

iii.Το συνολικό κόστος της εκδρομής

iv. Το κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής δια του ενδεικτικού αριθμού των ατόμων)

v. Οι Γενικοί  Όροι συμμετοχής στην εκδρομή.

Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης. 

 

Ο Διευθυντής

Δημήτριος Χλεμές

Στατιστικά

7.png2.png3.png6.png9.png
Σήμερα18
Χθές54
Αυτή την εβδομάδα128
Αυτό το μήνα830
Σύνολο72369

Online αυτή τη στιγμή

1

Σύνδεση